Provozní řád Jídelny Hranice, příspěvkové organizace

1. Příspěvková organizace

Hlavním účelem příspěvkové organizace je uskutečňování školního stravování žáků. Dále zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců a v případě volné kapacity i cizích strávníků. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování a budou se řídit níže uvedenými pokyny. Strávník, který se nebude řídit tímto provozním řádem a bude opakovaně narušovat pravidla slušného chování v jídelně, může být ze stravování vyloučen.

2. Výdej obědů

a) pro účastníky školního stravování 11,45 - 14.00 hodin
b) výdej obědů pro cizí strávníky 11.00 - 11.45 hodin
12.15 - 12.30 hodin
13.00 - 13.25 hodin
c) výdej obědů pro nemocné strávníky 11.00 - 11.45 hodin

3. Přihlašování a odhlašování obědů:

Ze stravování je nutné se přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem do 14,00 hod. V případě náhlého onemocnění může být oběd odhlášen do 7,00 hod. téhož dne. Telefonické odhlášky provádíme bez záruky. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu finanční náhradu neposkytujeme.V době nepřítomnosti dítěte na vyučování není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, je možné odebrat stravu za sníženou náhradu do jídlonosičů ( § 122 zákon č.561/2004 Sb). V dalších dnech je možné obědy zakoupit za cenu plných nákladů a odebírat je do jídlonosičů.

4. Hrazení stravného:

Stravné je hrazeno na následují měsíc v hotovosti v kanceláři ŠJ předem, nebo prostřednictvím sporožirových účtů ČS a běžných účtů formou inkasa zpětně podle skutečně odebraných obědů. V případě odhlášení stravy, u platících v hotovosti, se převede automaticky ušetřená částka do dalšího měsíce. Ve výjimečných případech je možné vrátit tuto částku rodičům účastníka školního stravování. Bez zaplaceného stravného nebude oběd v následujícím období vydán. Cena stravného je uvedena samostatně a zpřístupněna na nástěnce.

5. Odběr stravy:

Při odběru jídla musí strávník použít platnou kreditní kartu nebo čip, cizí strávníci mohou použít stravenku, kterou si zakoupí v kanceláři školní jídelny. V případě, že strávník kartu zapomene, může si v úřední hodiny vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. V průběhu kalendářního měsíce lze strávníkovi vydat pouze 3 náhradní stravenky. Náhrada za ztracenou kartu se neposkytuje.

6. Bezpečnost v jídelně

Pokud dojde během výdeje ke znečištění podlahy, stolů apod. musí neprodleně ten kdo znečištění způsobil oznámit tuto skutečnost pracovnici ŠJ, která zajistí příslušný úklid.

Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny dozoru nebo vedoucí kuchařky.

7. Dotazy, připomínky, náměty a stížností

V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na:

Vedení školní jídelny v kanceláři ŠJ
telefon: 581 601 248
email: jidelna@maje.hranet.cz

Příprava stravy se řídí platnými recepturami pro školní stravování a provoz ŠJ platnými směrnicemi, zejména: Zákon 561/2004 Sb, Vyhláška č. 107/2005 Sb o školním stravování, Nařízení Evrop.parlamentu č.852/2004, Zákon 258/2000 Sb., Vyhláška č.137/2004 Sb.

Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně na viditelném a strávníkům přístupném místě.

V Hranicích dne 01. 09. 2006.

Ing. Jiří ZAIS
ředitel školní jídelny

Stáhnout Provozní řád k 1. 9. 2006 - doc (44kB)

Objednejte si !

telefonem
nebo po internetu

Kontakt

tř. 1. máje č . 358
753 01 Hranice

IČ: 49558617
Telefon: 581601248
E-mail: jidelna@jidelnahranice.cz
Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce: Ing. Jiří Zais

Nahoru